МЕКТЕПТИН ИЧКИ КОНТРОЛУ

                                        МЕКТЕПТЕГИ ИЧКИ                                                                              КӨЗӨМӨЛ
       Жалпы мугалимдердин ишин, окуучулардын билим сапатын текшерүү, окуу программаларынын аткарылышына, тарбия ишине көзөмөл 
Ички көзөмөлдүн негизги багыттары
Окуу- материалдык база.
1. Көрсөтмө куралдардын жана ТСО нун пайдаланышын, сакталышын учётко коюу, көзөмөлгө алуу.
2. Кабинет системасын өркүндөтүү,көзөмөлдөө.
3.Класстан тышкаркы тарбиялык иштердин материалдык базасын түзүү,көзөмөлдөө.
4. мектептин иш кагаздарын жүргүзүү боюнча көзөмөл.
5. Окуу тарбиялоо иштерин жүргүзгөн кызматкерлердин ишкерликтерин көзөмөлдөө. 

Окуу тарбиялоо процесси.
1. жалпы окутуунун аткарылышын көзөмөлдөө.
2.Окуу предметтеринин окутулуш абалын көзөмөлдөө.
3. Класстан тышкаркытарбия иштерин көзөмөлдөө.
Педагогикалык кадрлар.
1. Директивалык жана нормативдик документтердин аткарылышын көзөмөлдөө.
2. Усулдук бирикменин ишин көзөмөлдөө.


педагогикалык кадрлар
1. директивалык жана нормативдик документтердин аткарылышын көзөмөлдөө.
2. Усулдук бирикменин ишин көзөмөлдөө.
3.мугалимдердин кесиптик деңгээлдерин жогорулатуу боюнча көзөмөл (курска чейинки ,курстук, курстан кийинки мугалимдин иши)


 Акун Мыктыбек уулу атындагы жалпы орто билим беруу мектебиндеги 1-чейрекке карата административдик текшерууну  жыйынтыгы боюнча справка

 2015-2016-окуу жылынын 26-31-октябрга  чейин мектеп ичинде предметтер боюнча окуучулардын билим сапатын текшеруу максатында административдик тест,текшеруу иштери алынды.

Тарых сабагынан окуучулардын билим сапатын текшеруу максатында тест иштери алынды.Жыйынтыктары томонкудой болду.

 

класс

1-чейрек

билим     сапаты

Административдик.

текшеруунун     жыйынтыгы

Динамика

1-чейрекке

салыштырмалуу.

9-а

32%

20%

-12%

9-б

29%

18%

-11%

11

25%

24%

-1%

8-а

20%

15%

-5%

7-б

39%

27%

-12%

 

Тарых сабагынан  жаш мугалим Н.Эсенова сабак берет.

Жыл башында насаатчы мугалим болуп А.Омуралиева бекитилген.

Мугалим аракетчил,окуучуларга жеткиликтуу билим берууго аракет кылат. Текшеруудо 8-а классынын билим сапаты чейрекке салыштырмалуу -5%ды,                9-а класста -12%ды,11-класста -1%ды ,7-б класста  -12%ды тузду.Окуучулардын билими реалдуу бааланбайт.Тажрыйбалуу мугалимдердин сабактарына коп катышып,оз билимин оркундотуунун устундо иштоосу керек экендиги эскертилди.

 

Административдик текшеруудо биология сабагынан тест иштери алынды.

Жыйынтыгы томонкудой болду.

 

класс

1-чейрек.

билим   сапаты

Административдик.   текшеруунун               жыйынтыгы

Динамика

1-чейрекке

салыштырмалуу.

8-а

26%

19%

-7%

9-б

35%

16%

-19%

10-б

20%

17%

-3%

11

35%

26%

-9%

7-б

45%

18%

-27%

 

Биология сабагынан тажрыйбалуу мугалим А.Омуралиева сабак берет.Мугалим чыгармачылык изденуу менен иштеп,окуучуларга жеткиликтуу билим берет.Жаш мугалимдерге насаатчылык корсотуп,методикалык жактан жардамдарды корсотот.Мектеп ичинде бул мугалимдин иш тажрыйбасы жайылтылууда.

Текшеруудо чейрекке салыштырмалуу томонку корсоткучту берди.                    

Мугалим окуучуларга бааны котормолоп коет. Мугалимге окуучулардын билимин реалдуу баалоо жагы эскертилди.

 

Текшерууго карата физика сабагынан тест иштери алынды.Жыйынтыгы томондогудой болду.

Класс

1-чейрек.

билим      сапаты

Административдик.         текшеруунун         жыйынтыгы

Динамика

1-чейрекке

салыштырмалуу.

9-б

40%

16%

-24%

7-б

33%

17%

-16%

 

Физика сабагынан мугалим Б.Касенов сабак берет.Мугалим окуучулардын билимин реалдуу баалабайт.Текшеруудо 9-б класста -24%,7-б класста -16% томон корсоткучту берди..Физика сабагынан эсептерди кобуроок чыгартып,жондомдуу жана начар окуган окуучулар менен озунчо иш алып баруу,окуучулардын билимин реалдуу баалоо  жагы эскертилди.

 

Административдик текшеруудо кыргыз тили сабагынан окуучулардын кол жазмасын,билим сапатын текшеруу максатында жат жазуу иштери алынды.

Жыйынтыгында томонкудой корсоткучту берди.

 

класс

1-чейрек.

билим

сапаты

Административдик.

текшеруунун

жыйынтыгы

Динамика                                                      1-чейрекке       салыштырмалуу.

7-б

22%

28%

+6%

10-б

25%

36%

+11%

 

7-б ,10-б класстарга мугалим Г.Адырбекова сабак берет.Мугалим оз предметин жакшы билет,чыгармачылык менен иштейт.Окуучулардын билим сапатын текшеруудо        1-чейрекке салыштырмалуу  +6%,+11%ды тузду. Окуучулардын билимин реалдуу баалайт. Окуучулардын кол жазмасын ондоонун устундо иштоо жагы эскертилди.

 

Окуучулардын билим сапатын текшеруу максатында математикадан текшеруу иштери алынды.Жыйынтыгы томондогудой болду.

 

класс

1-чейрек.

билим

сапаты

Администрат.

текшеруунун    жыйынтыгы

Динамика

1-чейрекке             салыштырмалуу.

10-б

30%

35%

+5%

6-а

18%

31%

+13%

9-а

38%

33%

-5%

8-б

20%

35%

+15%

8-а

20%

18%

-2%

 

6-а,8-а,8-б класстарына математикадан мугалим А.Джаныбекова сабак берет.Мугалим тажрыйбалуу ,чыгармачылык менен иштеп,окуучуларга жеткиликтуу билим берет.Текшеруудо 6-а класста +13%ды,8-б класста +15%ды тузду.Жондомдуу,начар окуган окуучулар менен озунчо иш алып барат.                     10 -б ,9-а класстарга мугалим У.Тологонова сабак берет .10-б классында билим сапаты +5%га жогорку корсоткучту,9-а класста -5%га томон корсоткучту берди. Мугалим окуучулардын билимин реалдуу баалайт.

Мугалим жоопкерчиликтуу. Окуучулардын логикалык ойлоосун остуруу максатында кобуроок иштерди алып баруу керек экендиги эскертилди.

 

Химия сабагынан  окуучулардын билим сапатын текшеруу максатында  тесттер алынды.

 

класс

1-чейрек.

билим

сапаты

Администрат.

текшеруунун    жыйынтыгы

Динамика

1-чейрекке салыштыр.

10-а

27%

37%

+10%

9-б

23%

27%

+4%

9-а

25%

33%

+8%

8-б

40%

30%

-10%

8-а

31%

34%

+3%

Химия сабагынан жаш мугалим Н.Толобаева сабак берет.Мугалимге жыл башында насаатчы мугалим бекитилип берилген.Мугалим аракетчил,окуучуларга жеткиликтуу сабак берет.Текшеруудо окуучулардын билим сапаты 1-чейрекке салыштырмалуу жогорку корсоткучту берди.Жондомдуу балдар менен озунчо,начар окуган окуучулар менен озунчо иш алып баруу жагы эскертилди.

 

Административдик текшеруунун жыйынтыктары чыгарылып,ар бир мугалим тааныштырылды.Жалпысынан бардык предметтер боюнча алып караганда,мугалимдер окуучулардын билимин жогорулатып баалашат.Билимдерин реалдуу баалап,начар окуган окуучулар менен кошумча кобуроок иштерди алып баруу  керек экендиги эскертилди. Бул  боюнча иш чара иштелип чыкты.

 

 Окуу болумунун башчысы:                            Н.Г.Саскеева

 

Акун Мыктыбек уулу атындагы                                Бекитемин:

жалпы орто билим беруу                                            Мектептин директору:

мектебинде башталгыч класстардын                         К.Ш.Сулайманова

усулдук бирикмесинин жумалыгында

откорулуучу иш чаралар.

 1.Ачык сабактар

Мугалимдин аты,жону

класс

сабак

куну

Сабактын темасы

1

Чакиева Асель

1-а

алиппе

21-октябрь

«У-у» тыбышы

2

Асанбекова Женишкул

1-б

алиппе

21-октябрь

«Н-н» тыбышы

3

Мухамеджанова

Гулжан

4-б

Адабий окуу

15-октябрь

«Адамдын пейили»

4

Абышева Ажар

2-а

Адабий окуу

20-октябрь

«Ырыс –алды ынтымак»

5

Исаева Элизат

2-б

Кыргыз тили

14-октябрь

«Ундуу тыбыштын болунушу»

6

Шайылдаева Азеля

3-б

Мекен таануу

15-октябрь

«Бишкек облусу»

7

Сырдыбаева Динара

3-а

Адабий окуу

14-октябрь

«Мээримдуу канаттуулар»

 11.Сабактан сырткары отулуучу иш чаралар

Мазмуну

мугалим

Отуу убагы

1

«Мыкты дубал газета» конкурсун откоруу

УБ мугалимдери

19-октябрь

2

«Корком окуу» конкурсун откоруу

УБ мугалимдери

17-октябрь

3

Математикалык жомок сабагы

«Хандын кызы»

Усманбетова Айнура

14-октябрь

4

Жумалыктын жабылыш салтанаты

 

20-октябрь

 

Comments