АЛДЫҢКЫ ТАЖРЫЙБАЛАР

Усулдук кенешменин 2022-2023-окуу жылына карата милдеттери

1.Мектептин проблемасын чечуудо усулдук кенештин иштерин оркундотуу.

2. Мугалимдердин алдынкы тажрыйбаларын уйронуп жана жайылтууга усулдук бирикмелердин жетекчилеринин усулдук казынаны тузуудогу иштерин оркундотуу.

3.Сабактарды корсотмо куралдар менен жакшылап жабдуу,окуу техникалык куралдарын туура пайдалануу.

4.Жондомдуу жана таланттуу окуучулар менен иштерди жакшыртуу.

5.Сабактарда окуучуларды таанып билуу активдуулугун онуктуруу проблемасынын устундо иштерди алып баруу.

6.Ар дайым окуучулук ,кесиптик чеберчиликти жогорулатуу.

7.Окуучулук жана усулдук чеберчилигин которуудо мугалимдерге шарт тузуп беру.

8.Сабактарды окутуунун жаны технологияларын колдонуу жана тренингдерди отуу

9.Мугалимдердин,окуучулардын илимий иштерин активдештируу

10.Жаш мугалимдерге ар тараптан жардам беруу.