МЕКТЕПТИН ОНУКТУРУУ СТРАТЕГИЯЛЫК ПЛАНЫ(МӨП)


МЕКТЕПТИН ОНУГУУ ПЛАНЫ

Акун Мыктыбек уулу атындагы Чон-Орукту жалпы орто билим беруу мектеби

Орукту айыл округу

мектептин миссиясы:

Акун Мыктыбек уулу атындагы орто мектеп жалпы орто билим беруучу мекеме болуу менен бирге, башталгыч ,негизги жана жалпы билим берууго багытталат.

Окуучу окуу процессинин борборунда болуу менен натыйжалуу кайтарым байланышты жогорулатып , мектеп ата-энелер, жергиликтуу коомчулук менен тыгыз кызматташтыкта гумандуу, алдын ала ой жугуртуучу, сабаттуу, жоопкерчиликти сезе билген кыргыз элинин маданиятын, урп адатын , каада салтын урматтай турган инсанды тарбиялоо

2021-2025-жылдар

Мектептин онугуу планы

Келечектеги оздорунун

балдарынын онугуусуно карата

мектептин жана жергиликтуу

коомчулуктун окулдорунун

мектептин онугуусу боюнча

биргелешкен аракеттери тууралуу

жана бирдиктуу позициядагы коз

караштарын чагылдырган

документ.

Мектептин максаты

Ар бир окуучунун табигый

мумкунчулукторун, шыгын,

жондомун аныктоо жана билим

беруудо прогрессивдуу

технологиялары пайдалануу менен

окуучулардын сабакка болгон

кызыгуусун арттыруу

Акун Мыктыбек уулу атындагы жалпы орто билим беруу мектебинин 5 жылдык онугуу иш планы