Мектептин ички көзөмөлү

МЕКТЕПТЕГИ ИЧКИ КӨЗӨМӨЛ

Жалпы мугалимдердин ишин, окуучулардын билим сапатын текшерүү, окуу программаларынын аткарылышына, тарбия ишине көзөмөл

Ички көзөмөлдүн негизги багыттары

Окуу- материалдык база.

1. Көрсөтмө куралдардын жана ТСО нун пайдаланышын, сакталышын учётко коюу, көзөмөлгө алуу.

2. Кабинет системасын өркүндөтүү,көзөмөлдөө.

3.Класстан тышкаркы тарбиялык иштердин материалдык базасын түзүү,көзөмөлдөө.

4. мектептин иш кагаздарын жүргүзүү боюнча көзөмөл.

5. Окуу тарбиялоо иштерин жүргүзгөн кызматкерлердин ишкерликтерин көзөмөлдөө.

Окуу тарбиялоо процесси.

1. жалпы окутуунун аткарылышын көзөмөлдөө.

2.Окуу предметтеринин окутулуш абалын көзөмөлдөө.

3. Класстан тышкаркытарбия иштерин көзөмөлдөө.

Педагогикалык кадрлар.

1. Директивалык жана нормативдик документтердин аткарылышын көзөмөлдөө.

2. Усулдук бирикменин ишин көзөмөлдөө.

педагогикалык кадрлар

1. директивалык жана нормативдик документтердин аткарылышын көзөмөлдөө.

2. Усулдук бирикменин ишин көзөмөлдөө.

3.мугалимдердин кесиптик деңгээлдерин жогорулатуу боюнча көзөмөл (курска чейинки ,курстук, курстан кийинки мугалимдин иши)

Акун Мыктыбек уулу атындагы жалпы орто билим беруу мектебиндеги 1-чейрекке карата административдик текшерууну жыйынтыгы боюнча справка

2020-2021окуу жылынын биринчи жарым жылдыгында мектеп ичинде предметтер боюнча окуучулардын билим сапатын текшеруу максатында административдик тест,текшеруу иштери алынды.

Тарых сабагынан окуучулардын билим сапатын текшеруу максатында тест иштери алынды.Жыйынтыктары томонкудой болду.

Тарых сабагынан жаш мугалим Н.Эсенова сабак берет.


Мугалим аракетчил,окуучуларга жеткиликтуу билим берууго аракет кылат. Текшеруудо 8-а классынын билим сапаты чейрекке салыштырмалуу -5%ды, 9-а класста -12%ды,11-класста -1%ды ,7-б класста -12%ды тузду.Окуучулардын билими реалдуу бааланат .

Административдик текшеруудо биология сабагынан тест иштери алынды.

Жыйынтыгы төмөнкүдөй болду.

Биология сабагынан тажрыйбалуу мугалим Оңгоева Жеңишкүл сабак берет.Мугалим чыгармачылык изденуу менен иштеп,окуучуларга жеткиликтуу билим берет.

Текшеруудо чейрекке салыштырмалуу томонку корсоткучту берди.

Мугалим окуучуларга бааны котормолоп коет. Мугалимге окуучулардын билимин реалдуу баалоо жагы эскертилди.

Текшерууго карата физика сабагынан тест иштери алынды.Жыйынтыгы томондогудой болду.

Физика сабагынан мугалим А. Макеева сабак берет. Мугалим окуучулардын билимин реалдуу баалайт.Текшеруудо 9-б класста -24%,7-б класста -16% корсоткучту берди..Физика сабагынан эсептерди кобуроок чыгартып,жондомдуу жана начар окуган окуучулар менен озунчо иш алып барат

Административдик текшеруудо кыргыз тили сабагынан окуучулардын кол жазмасын, билим сапатын текшеруу максатында жат жазуу иштери алынды.

Жыйынтыгында томонкудой корсоткучту берди.

7-б ,10-б класстарга мугалим Г.Адырбекова сабак берет.Мугалим оз предметин жакшы билет,чыгармачылык менен иштейт.Окуучулардын билим сапатын текшеруудо 1-чейрекке салыштырмалуу +6%,+11%ды тузду. Окуучулардын билимин реалдуу баалайт. Окуучулардын кол жазмасын ондоонун устундо иштоо жагы эскертилди.

Окуучулардын билим сапатын текшеруу максатында математикадан текшеруу иштери алынды.Жыйынтыгы томондогудой болду.

6-а,8-а,8-б класстарына математикадан мугалим А.Джаныбекова сабак берет.Мугалим тажрыйбалуу ,чыгармачылык менен иштеп,окуучуларга жеткиликтуу билим берет.Текшеруудо 6-а класста +13%ды,8-б класста +15%ды тузду.Жондомдуу,начар окуган окуучулар менен озунчо иш алып барат. 10 -б ,9-а класстарга мугалим У.Тологонова сабак берет .10-б классында билим сапаты +5%га жогорку корсоткучту,9-а класста -5%га томон корсоткучту берди. Мугалим окуучулардын билимин реалдуу баалайт.

Мугалим жоопкерчиликтуу. Окуучулардын логикалык ойлоосун остуруу максатында кобуроок иштерди алып баруу керек экендиги эскертилди.

Химия сабагынан окуучулардын билим сапатын текшеруу максатында тесттер алынды.

Химия сабагынан Тообаева .Н сабак берет.

Административдик текшеруунун жыйынтыктары чыгарылып, ар бир мугалим тааныштырылды. Жалпысынан бардык предметтер боюнча алып караганда,мугалимдер окуучулардын билимин жогорулатып баалашат.Билимдерин реалдуу баалап,начар окуган окуучулар менен кошумча кобуроок иштерди алып баруу керек экендиги эскертилди. Бул боюнча иш чара иштелип чыкты.

Окуу болумунун башчысы: Н.Г.Саскеева

Акун Мыктыбек уулу атындагы Бекитемин:

жалпы орто билим беруу Мектептин директору:

мектебинде башталгыч класстардын К.Ш.Сулайманова

усулдук бирикмесинин жумалыгында

откорулуучу иш чаралар.

1.Ачык сабактар

Акун Мыктыбек уулу атындагы жалпы билим беруу орто мектебинин ички

козомолдоо иш чаралары