ОТЖП

1. Милдеттер жана максаттар (бир жылдык жана көп жылдык)

2. Өткөн окуу жылына анализ жана мониторинг.

3. Окутуу жана тарбиялоо процесси.

а. жаңы технологияларды колдонуу менен бардык сабактардан окуучулардын билим сапатын 2% га жогорулатуу.

б. Мугалимдердин тажрыйбаларын райондук, облустук маштабта жайылтуу,профессионалдуулугун арттыруу.

в. Окуучуларды нравалык маданиятка, кыргыз элинин каада салттарын пайдаланып тарбия берүүгө жетишүү.

г. Ата-энелер менен байланышты күчөтүү,аларды тарбия иштерине тартуу, балдарга болгонжоопкерчиликти арттыруу.

д. Мектептин материалдык базасын чындоо.